Szczegóły pliku

Ogłoszenie: Wyposażenie CZK - SIWZ Ogłoszenie: Wyposażenie CZK - SIWZ

W dniu 10 lipca 2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 173994-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul Leszczyńskiej 43. W pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla tego ogłoszenia.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załaczniki:
1. Formularz oferty
  1a. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.1 SIWZ - pdf,
  1a. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.1 SIWZ - xls,
    1a.1. Przedmiar Z1_KNR_P Roboty budowlane – pdf,
    1a.2. Przedmiar Z2_KNR_P Klimatyzacja CZK – pdf,
    1a.3. Przedmiar Z2_KNR_P Klimatyzacja UPS i SRV - pdf,
    1a.4 Przedmiar Z3_P_Meble – pdf,
    1a.4 Przedmiar Z3_P_Meble – xls,
    1a.5 Przedmiar Z4_KNR_P Instalacja elektryczna – pdf,
    1a.6 Przedmiar Z4_KNR_ZM_Instalacje elektryczne - pdf,
  1b. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.2 SIWZ - pdf,
  1b. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.2 SIWZ - xls,
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie z art. 24 ust.1 o braku podstaw do wykluczenia,
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5. Wykaz zrealizowanych robót,
6. Wykaz osób,
7. Oświadczenie gwarancyjne wykonawcy,
8. Wzór umowy,
9. Wzór zobowiązania podmiotu,
10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiORB) - plik zarchiwizowany zip,
11. PROJEKT - plik zarchiwizowany zip,
12.Schematy - plik zarchiwizowany zip,
13. Przedmiar robót
  13.1 1S – Przedm,
  13.2 Przedmiar_BUD,
  13.3 Przedmiar_IT,

Informacje także w artykule

Information
Dodany 2019-07-02
Data modyfikacji 2019-09-04
Wersja:
Wielkość 311.02 KB
Dodany przez Super User
Zmieniony przez Super User
Pobrany 24
Licencja
Cena