Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w służbie cywilnej została wybrana:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2013 roku testu wiedzy do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej z Komendantem Miejskim PSP w Bielsku-Białej - zakwalifikowali się kandydaci z numerami ewidencyjnymi :

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej wpłynęły 82 oferty.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

 

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę energii elektrycznej dla KM PSP  Bielsko-Biała”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy:
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Oferta uzyskała najwyższą oceną – 100 pkt.
Cena brutto:    65.282,50 zł.
Słownie:(sześćdziesiątpięćtysięcydwieścieosiemdziesiątdwazłote i 50/100)

 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.15.13 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
Czy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zasad TPA?

Nasz komentarz:
W przypadku gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie jest dostosowany do zasad TPA nie będzie możliwe rozdzielenie obecnej umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiedź:
Zamawiający w grudniu 2012 r. zmodernizował pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wg projektu uzgodnionego z Tauron Dystrybucja, dostosowując go do IRiESD Tauron.

 

Informujemy, że rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)  zwanej dalej Pzp na dostawę energii elektrycznej /CPV 09310000-5/.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Wybrano ofertę Nr 1 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:
FH-U „FEL-TANK” Felicjan Kawik
ul. Boczna 6, 44-240 Żory
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 160. 054, 49 zł - 100 punktów
słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery zł 49/100

Pytanie 1 z dnia 26.02 br.: W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawy paliw płynnych prosimy o udostępnienie nam informacji finansowych dotyczących Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
Prosimy o przesłanie nam następujących dokumentów:
- bilans i rachunek wyników za ostatnie dwa okresy obrachunkowe (za rok 2010, 2011) oraz ostatnie sprawozdanie finansowe np. F01.
Alternatywnie prosimy o przesłanie nam oświadczenia odnośnie posiadanych środków finansowych na realizację zadania.

Odpowiedź: W odpowiedzi na Państwa prośbę o przesłania informacji finansowych dotyczących Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dane jednostek budżetowych są jawne i umieszczane do wglądu na stronach internetowych, w naszym przypadku pod adresem http://www.straz.bielsko.pl w zakładce BIP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.46 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku tylko do wysokości wynikającej z planu wydatków.
Zgodnie z art. 86 pkt. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na dostawę oleju napędowego (CPV 23121100-2), znak MT.2370.20.13 z dnia 25 lutego 2013 roku.