Drukuj

Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje,
że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43”, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

I. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

wybrano ofertę Nr 1, jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

Usługi Ogólno-Budowlane Krzysiek Janusz
ul. Sowińskiego 23
43-346 Bielsko-Biała

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 1 133 503,57 zł - 100 punktów
słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące pięćset trzy złote 57/100

II. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich oceną:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Uzyskana liczba punktów

1
Usługi Ogólno-Budowlane Krzysiek Janusz
ul. Sowińskiego 23
43-346 Bielsko-Biała
1 133 503,57 zł 100

IV. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną oraz pocztą za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu godziny podpisania.