Drukuj

W dniu 10 lipca 2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 173994-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul Leszczyńskiej 43.
W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załaczniki:
1. Formularz oferty
  1a. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.1 SIWZ - pdf,
  1a. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.1 SIWZ - xls,
    1a.1. Przedmiar Z1_KNR_P Roboty budowlane – pdf,
    1a.2. Przedmiar Z2_KNR_P Klimatyzacja CZK – pdf,
    1a.3. Przedmiar Z2_KNR_P Klimatyzacja UPS i SRV - pdf,
    1a.4 Przedmiar Z3_P_Meble – pdf,
    1a.4 Przedmiar Z3_P_Meble – xls,
    1a.5 Przedmiar Z4_KNR_P Instalacja elektryczna – pdf,
    1a.6 Przedmiar Z4_KNR_ZM_Instalacje elektryczne - pdf,
  1b. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.2 SIWZ - pdf,
  1b. Kosztorys ofertowy dla części 3.2.2 SIWZ - xls,
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie z art. 24 ust.1 o braku podstaw do wykluczenia,
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5. Wykaz zrealizowanych robót,
6. Wykaz osób,
7. Oświadczenie gwarancyjne wykonawcy,
8. Wzór umowy,
9. Wzór zobowiązania podmiotu,
10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiORB) - plik zarchiwizowany zip, a w nim:
  10.1 Specyfikacja techniczna - projekt wykonawczy część budowlana i teleinformatyczna - strona tytułowa - 1S – ST,
  10.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR_Instrukcje i wyposażenie,
  10.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Z1_STWiOR Roboty budowlane,
  10.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Z2_STWiOR klimatyzacja CZK,
  10.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Z2_STWiOR – Klimatyzacja UPS i SRV,
  10.6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Z4_STWiOR Instalacja elektryczna ogólna i oświetlenia,
11. PROJEKT - plik zarchiwizowany zip, a w nim:
  11.1 Projekt – Opis główny,
  11.2 Projekt – Z1-3_Opis Budowlanka – Meble,
  11.3 Projekt – Z2_Opis Klimatyzacja CZK,
  11.4 Projekt – Z2_ Opis Klimatyzacja UPS i SRV,
  11.5 Projekt – Z4_1S_Instalacje elektryczne,
  11.6 Projekt – Z4_Opis Instalacje elektryczne,
12.Schematy - plik zarchiwizowany zip, a w nim:
  12.1 Schemat - A001_Plan sytuacyjny,
  12.2 Schemat - A01_Rzut II piętra,
  12.3 Schemat - A02_Rzut poddasza,
  12.4 Schemat - A03_Przekrój A-A,
  12.5 Schemat - A04_Przekrój kanału technologicznego,
  12.6 Schemat - A05_Przekrój B-B,
  12.7 Schemat - A06_Szczegół 1,
  12.8 Schemat - A07_Przekrój C-C,
  12.9 Schemat - A08_Rzut podłogi,
  12.10 Schemat - A09_Rzut sufitu,
  12.11 Schemat - A10_Wykaz mebli,
  12.12 Schemat - A11_Widok ściany nr 1 i 2,
  12.13 Schemat - A12_Widok ściany nr 3 i 4,
  12.14 Schemat - A13_Szczegół drzwi,
  12.15 Schemat - AI _01_ Rzut II pietra,
  12.16 Schemat - AI_02_Rzut poddasza,
  12.17 EL_Osw_awar_obliczenia_210
  12.18 EL_Osw_awar_obliczenia_212
  12.19 EL_Osw_awar_obliczenia_221
  12.20 EL_Osw_awar_obliczenia_korytarz
  12.21 Schemat - EL_OŚW. Sala 210 obliczenia,
  12.22 Schemat - EL_OŚW. Sala 211 4x14,
  12.23 Schemat - EL_OŚW. Sala 212 obliczenia,
  12.24 Schemat - EL_OŚW. Sala 213 4x14 obl.
  12.25 Schemat - EL_OŚW. Sala 218 4x14 obl.
  12.26 Schemat - EL_OŚW. Sala 220 4x14 obl.
  12.27 Schemat - EL_OŚW. Sala 221 4x14 obl.
  12.28 Schemat - EL_OŚW. Sala 222 4x14 obl.
  12.29 Schemat - EL_rys 1,
  12.30 Schemat - EL_rys 2,
  12.31 Schemat - EL_rys 3,
  12.32 Schemat - EL_rys 4,
  12.33 Schemat - EL_rys 5,
  12.34 Schemat - EL_rys 6,
  12.35 Schemat - EL_rys 7,
  12.36 Schemat - EL_rys 8,
  12.37 Schemat - IT-9_schematy,
  12.38 Schemat - IT-10_schemat zasilania GW _piwnica,
  12.39 Schemat - IT-11_schemat zasilania GW _2p,
  12.40 Schemat - IT-12_schemat zasilania GW _3p,
  12.41 Schemat - IT-20_instalacje _3p,
  12.42 Schemat - IT-21_instalacje _2p,
  12.43 Schemat - IT-22_instalacje _1p-a,
  12.44 Schemat - IT-23_instalacje _1p-b,
  12.45 Schemat - IT-24_instalacje _parter,
  12.46 Schemat - IT-25_instalacje _piwnica,
  12.47 Schemat - KLI_1
  12.48 Schemat - KLI _01_RZUT II piętra_klimatyzacja_CZK,
  12.49 Schemat - KLI -2,
  12.50 Schemat - KLI -3,
  12.51 Schemat - M_rys.1 Konsola
13. Przedmiar robót
  13.1 1S – Przedm,
  13.2 Przedmiar_BUD,
  13.3 Przedmiar_IT,