Drukuj

Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP w Bielsku-Białej – etap II”, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

I. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

wybrano ofertę Nr 2, jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

Firma Budowlana „LACHENDRO” Grzegorz Lachendro
Targanice, ul. Żwirki i Wigury 20
34-120 Andrychów

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 288 662, 16 zł - 100 punktów
słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł 16/100

II. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III. Wykaz pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich oceną:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Uzyskana liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MARHAN” Joanna Siwek
ul. Miejska 36
43-354 Czaniec
 291.383,21 zł

99, 06

3

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
BESKID” Nr VI Sp. z o. o.
ul. Żywiecka 13
43-300 Bielsko-Biała
 327.342,71 zł

88, 18

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Zenon Kret
ul. Laskowa 19
43-309 Bielsko-Biała
 393.957,87 zł

73, 27

5

TTi B. Słaboszewski, J. Słaboszewski, M. Słaboszewska Spółka Jawna
ul. Partyzantów 65A,
43-316 Bielsko-Biała
 292.180,62 zł

98, 79

6

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
DOMBEX – M” Marek Kołodziejczyk
ul. Gen. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała
 364.105,58 zł

79, 27

IV. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną oraz pocztą za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 17 czerwca 2015 roku. Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu podpisania.