W dniu 27 maja 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 126696-2015 o zamówieniu na roboty budowlane: Remont części operacyjnej strażnicy JRG-2 PSP Bielsko-Biała - etap II.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
Załacznik nr 6 - Wykaz osób
Załacznik nr 7 - Oświadczenie gwarancyjne
Załacznik nr 8 - Umowa
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie
Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 11 - Projekt
Załącznik nr 11 - Rysunek 1
Załącznik nr 11 - Rysunek 2
Załącznik nr 11 - Rysunek 3
Załącznik nr 11 - Rysunek 4
Załącznik nr 11 - Rysunek 5
Załącznik nr 11 - Rysunek 6
Załącznik nr 11 - Rysunek 7
Załącznik nr 11 - Rysunek 8
Załącznik nr 11 - Rysunek 9
Załącznik nr 11 - Rysunek 10
Załącznik nr 11 - Rysunek 11
Załącznik nr 11 - Rysunek 12
Załącznik nr 11 - Rysunek 13
Załącznik nr 12 - Kosztorys ofertowy 3.2.1
Załącznik nr 13 - Kosztorys ofertowy 3.2.2
Załącznik nr 14 - Przedmiar robót elektrycznych
Załącznik nr 15 - Przedmiar robót budowlanych