Drukuj

Dziękując za udział w postępowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II, przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

I. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

wybrano ofertę Nr 3 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych „KEWBUD” Krzysztof Paszewski
Sułkowice, ul. Centralna 42
34-120 Andrychów

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 228 602, 61 zł - 100 punktów
słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwa zł 61/100

II. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Zenon Kret
ul. Laskowa 19,
43-309 Bielsko-Biała

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika nr 1a oraz 1b. Zgodnie z pkt. 7 tabela nr 4 lp. 1 siwz, do oferty należało dołączyć m.in. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 1a, 1b do siwz.

2. NORMA – ELEKTRO Sp. z o. o.
ul. Żywiecka 13,
43-300 Bielsko-Biała

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika nr 1a oraz 1b. Zgodnie z pkt. 7 tabela nr 4 lp. 1 siwz, do oferty należało dołączyć m.in. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 1a, 1b do siwz.

III. Wykaz pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich oceną:

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Uzyskana liczba punktów

1

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „HEATING” s. c.
E. Kapska, A. Kapski
ul. Startowa 65
43-309 Bielsko-Biała

 293.968,79 zł

77, 76

2

TTi B. Słaboszewski, J. Słaboszewski,M. Słaboszewska
ul. Partyzantów 65A,
43-316 Bielsko-Biała

 316.297,38 zł

 

72, 27

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Wołkowska
ul. Kupiecka 43
43-300 Bielsko-Biała

 268.140,00 zł

85, 25

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARHAN” Marek Handzlik
ul. Krakowska 20
43-356 Kobiernice

 304.057,77 zł

75, 18

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Zenon Kret
ul. Laskowa 19
43-309 Bielsko-Biała

Oferta odrzucona

 

7

NORMA – ELEKTRO Sp. z o. o.
ul. Żywiecka 13
43-300 Bielsko-Biała

Oferta odrzucona

 

IV. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną oraz pocztą za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 8 maja 2015 roku. Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu podpisania.