Drukuj

W związku z otrzymanymi w dniu 14 kwietnia 2015 roku zapytaniami dotyczącymi postępowania: „ Remont części operacyjnej JRG-2 PSP Bielsko-Biała – etap II ", Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1. Brak dokumentacji budowlanej, na stronach zamawiającego
Prosimy o zamieszczenie rysunków, projektu wykonawczego dotyczącego
robót wykończeniowych remontowanych pomieszczeń.

W przypadku robót budowlanych z uwagi na ich zakres Zamawiający nie sporządzał projektów budowlanych. Dokumentację stanowi przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt 24.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji na miejscu planowanych robót po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pytanie nr 2. Jakie rodzaj drzwi należy wymienić? Prosimy o podanie parametrów zestawienia stolarki.

Zamawiający określa w opracowanej dokumentacji rodzaj oraz ilość stolarki.
W załączniku nr 6 STWIORB, w części VI tj. ST- 05- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ pkt. 5.3, Zamawiający szczegółowo opisuje typ stolarki drzwiowej podlegającej wymianie natomiast w załączniku nr 9 przedmiar robót budowlanych, Zamawiający określa ilość tej stolarki.

Pytanie nr 3. Czy kolorystyka ścian, sufitów, tynku mozaikowego będzie określona na etapie wykonawstwa?

Zamawiający określi Wykonawcy kolorystykę ścian i sufitów z chwilą przekazania placu budowy.

Pytanie nr 4. Prosimy o dopuszczenie by wykonawca mógł wystawić dwie faktury przejściowe i trzecia fakturę końcową.
Unikniemy tym samym sytuacji, by wykonawca kredytował przez cały okres realizacji zadania do października 2015 r.
Koszty inwestycji np zakupów materiałów, należności za prace pracowników itp.
Hurtownie wystawiają faktury za materiały budowlane na okres 30 dni.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 umowa, Zamawiający ustala, że rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po protokolarnym odbiorze robót w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku zakończenia prac remontowych w miesiącach poprzedzających ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i bezusterkowym podpisaniu protokołu odbioru przez strony umowy, Wykonawca otrzyma należność w terminie jak wyżej.
Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Wykonawca biorący udział w postępowaniu składa oświadczenie, w którym stwierdza min., że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Pytanie nr 5. Prosimy o określenie parametrów posadzki PCV, jaka wykładzina powinna być zastosowana?

Zamawiający określa, że posadzka PCV powinna być wykonana z wykładziny obiektowej grubości min. 2 mm i posiadać klasę ścieralności T, natomiast w załączniku nr 9 przedmiar robót budowlanych, Zamawiający określa ilości tej wykładziny.