OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w Korpusie Służby Cywilnej

Termin ukazania się ogłoszenia: 9 lipca 2014 r.

Nr ogłoszenia na BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów : 161552

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 43

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie archiwum Komendy,
 • przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji nie archiwalnej przechowywanej w Komendzie,
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Komendy Miejskiej PSP oraz emerytów,
 • doraźne prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendy,
 • obsługa technicznych urządzeń biurowych Komendy.

Warunki pracy:

 • praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30,
 • praca w siedzibie Komendy,
 • wyjazdy służbowe i szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka laserowa, skaner, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do papieru,
 • praca na pierwszym piętrze (Sekretariat) i na trzecim piętrze (Archiwum),
 • winda w budynku.

Wykształcenie: Wyższe.

Doświadczenie: 3 miesiące doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne potwierdzona oświadczeniem,
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy w obszarze praw i obowiązków pracowniczych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,w tym pracy z programami pakietu biurowego MS Office (zwłaszcza Word, Excel) oraz umiejętność obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
 • umiejętność obsługi technicznych urządzeń biurowych (sprzęt łączności, faks, kserokopiarka itp.),
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny.

Wymagania pożądane:

 • odporność na stres,
 • operatywność, dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz ich publikacje na stronie internetowej KM PSP w Bielsku-Białej oraz tablicy ogłoszeń,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających pozostałe umiejętności i kwalifikacje kandydata.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn).

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 lipca 2014 roku.

Pod adresem:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Leszczyńska 43
43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie tut. Komendy (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00) lub listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43 – w terminie do dnia 19 lipca 2014 r. włącznie (liczy się data wpływu).
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Oferty nadane po wyznaczonym terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
 • Weryfikacji podań oraz oceny przydatności posiadanych kwalifikacji dokona Komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.
 • Kandydaci zakwalifikowani do końcowego etapu – sprawdzianu testowego i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.
 • Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub w kolejnych etapach procedury rekrutacyjnej w ciągu 1 miesiąca od ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty.
 • Pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone bez poinformowania kandydatów i podania przyczyny nie zakwalifikowania.
 • Druk oświadczenia o korzystaniu z praw publicznych, niekaralności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Komendy Miejskiej – www.straz.bielsko.pl.
 • Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 1 900 zł. + dodatek za wysługę lat.
 • Kompletną dokumentację do naboru należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA STANOWISKO STARSZEGO INSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNO-KADROWYM”.

Załączniki:

Wzór oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w formacie pdf lub doc.

Zasady naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Miejskie PSP w Bielsku-Białej – plik pdf