Informuję, że w wyniku postępowania nr MT.2370.4.2014 o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy:

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67

Oferta uzyskała najwyższą oceną – 100,00 pkt.

Cena brutto: 86.096,93 zł.

Słownie: (osiemdziesiątsześćtysięcydziewięćdziesiątsześćzłotych i 93/100)

 

 

Ponadto oceniano oferty następujących Wykonawców:

I. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Oferta uzyskała oceną – 99,39 pkt.

Cena brutto: 86.622,14 zł.

Słownie:(osiemdziesiątsześćtysięcysześćsetdwadzieściadwazłote 14/100).


II. Energie2 sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 16/7
40-032 Katowice

Oferta uzyskała oceną – 98,71 pkt.

Cena brutto: 87.222,38zł.

Słownie:(osiemdziesiątsiedemtydwieściedwadzieściadwazłote 38/100).

III. Tradea sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27/4
42-202 Częstochowa

Oferta uzyskała oceną – 95,63 pkt.

Cena brutto: 90.036,00zł.

Słownie:(dziewięćdziesiąttysięcytrzydzieścisześćzłotych 00/100).

IV. Tauron Polska Energia

ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

Oferta uzyskała oceną – 94,66 pkt.

Cena brutto: 90.955,12 zł.

Słownie:(dziewięćdziesiąttysięcydziewięćsetpięćdziesiątpięćzłotych 12/100).

V. Enea S.A.

ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin

Oferta uzyskała oceną – 94,52 pkt.

Cena brutto: 91.086,42 zł.

Słownie:(dziewięćdziesiątjedentysięcyosiemdziesiątsześćzłotych 42/100).

VI. Energa Obrót S.A.

ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Oferta uzyskała oceną – 94,52 pkt.

Cena brutto: 91.086,42 zł.

Słownie:(dziewięćdziesiątjedentysięcyosiemdziesiątsześćzłotych 42/100).

Podczas prowadzonego postępowania nie odrzucono żadnej oferty .  

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 16 kwietnia 2014 r.