Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść kolejnych pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.4.2014 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

 

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

 Odpowiedź:

 Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Zapytanie nr 4:

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym, jaki jest okres wypowiedzenia dotychczasowych umów?

 Odpowiedź:

 Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.1 SIWZ sprzedawcą energii jest elektrociepłownia Andrychów.

 Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.2 SIWZ zawarta jest umowa kompleksowa z Tauron z miesięcznym okresem wypowiedzenia

 

Zapytanie nr 5:

 Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

 Odpowiedź:

 Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Zapytanie nr 6:

 Czy układ pomiarowy dla taryfy B21 jest dostosowany do zasad TPA?

 Odpowiedź:

Jak dla zapytania nr 2

 

 Zapytanie nr 7:

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku przepisów skutkujących zmianę kwoty podatku VAT?

 Odpowiedź:

 Zamawiający wyraża zgodę, co zostało uregulowane zapisami §6 ust.2 w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Zapytanie nr 8:

 Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana?

 Odpowiedź:

 Jak dla zapytania nr 1.

 

Zapytanie nr 9:

 Czy Zamawiający ma świadomość, że ze względu na zmianę procedur obowiązujących sprzedawców energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.05.2014. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej najwcześniej może się rozpocząć od 01.06.2014. W ramach wyjaśnień informujemy, poza wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów sprzedaży zgodnie z terminami w nich podanymi, należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 Odpowiedź:

 Ten fakt jest Zamawiającemu znany i dlatego dokonał zmiany terminu rozpoczęcia z 01.05.2014 r. na 01.06.2014 r.

 

 Zapytanie nr 10:

 Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel)? Wykonawca będzie potrzebował następujących:

 a) danych
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- nr NIP
- nr REGON
- kod URD ( w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktów poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- nr licznika
- nr aktualnie obowiązującej umowy
- nr ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego sprzedawcy

 b) dokumentów
- pełnomocnictwo
- dokument nadania nr NIP
- dokument nadania nr REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- nr rachunku bankowego

 Odpowiedź:

 Zamawiający przekaże Wykonawcy elektronicznie w wersji Word, Excel dane określone w pkt. a) zapytania oraz w wersji pdf dokumenty, o których mowa w pkt. b).

 

Zapytanie nr 11:

 Terminu wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ „Umowa”, §8 ust.1?
Sprzedaż energii elektrycznej może się rozpocząć po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Obecnie umowa sprzedaży energii elektrycznej musi zostać zgłoszona do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej, gdy jest to kolejna zmiana sprzedawcy a Zamawiający posiada już zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę termin składania ofert (10.04.2014 r.) a także czas niezbędny na badanie ofert oraz czas na ewentualne uzupełnienia ofert bądź odwołania wykonawców termin rozpoczęcia sprzedaży od 01.05.2014 r. nie jest możliwy do spełnienia. Najbliższym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji umowy jest 01.06.2014 r.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących okresu realizacji zamówienia.

 Odpowiedź:

 Zamawiający dokonał zmiany terminu rozpoczęcia z 01.05.2014 r. na 01.06.2014 r.

 

Zapytanie nr 12:

 Dotyczy załącznika na 4 do SIWZ „Umowa”. §7 ust. 2 i 4 pkt.2
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tą reguluje także art. 19 ust.13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.u.Nr 54, poz.535 z późn.zm.)

 Odpowiedź:

 Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy.

 

Zapytanie nr 13:

 Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa”. §8 ust.8
Zwracamy się z prośba o zamieszczenie analogicznej kary umownej w stosunku do Zamawiającego tak aby zapisy dotyczące kar umownych były zgodne z zasadą równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

 Odpowiedź:

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Zapytanie nr 14:

 Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych postępowaniem?

 Odpowiedź:

 Tak, Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych postępowaniem.

 

Zapytanie nr 15:

 Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych grup taryfowych?

 Odpowiedź:

 Dla grupy taryfowej B21 okres rozliczeniowy stanowi dekada miesiąca,
dla grupy taryfowej C11 okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.

 

Zapytanie nr 16:

 Czy układy pomiarowe są dostosowane do zasad TPA?

 Odpowiedź:

 Jak dla zapytania nr 2

 

Zapytanie nr 17:

 Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie
po raz pierwszy, czy po raz kolejny?

 Odpowiedź:

 Jak dla zapytania nr 1

 

Zapytanie nr 18:

 Kto jest obecnym Sprzedawcą oraz kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?

 Odpowiedź:

 Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.1 SIWZ – Sprzedawca: Elektrociepłownia Andrychów, OSD: Tauron

 Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.2 SIWZ – Sprzedawca: Tauron, OSD: Tauron

 

Zapytanie nr 19:

 Jakie umowy posiadają Państwo obecnie? Czy są to umowy kompleksowe, czy rozdzielone umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i jakich obiektów dotyczą?

 Odpowiedź:

 Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.1 SIWZ umowy sprzedaży i dystrybucji są rozdzielone.
Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.2 SIWZ jest to umowa kompleksowa.

 

Zapytanie nr 20:

 Czy obecnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, jaki jest termin ich wypowiedzenia? Czy zostały one skutecznie wypowiedziane? Jeżeli nie zostały wypowiedziane, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umów i czy termin wypowiedzenia został uwzględniony przy określaniu daty rozpoczęcia zamówienia?

 Odpowiedź:

 Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.1 SIWZ umowy sprzedaży zawarta jest na czas określony.
Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.2 SIWZ umowa wymaga wypowiedzenia. Odpowiedzialny za wypowiedzenie będzie Wykonawca wybrany w drodze toczącego się postępowania. Termin wypowiedzenia został uwzględniony przy określeniu daty rozpoczęcia zamówienia.

 

Zapytanie nr 21:

 Czy Zamawiający uwzględnił umowy zawarte z promocjami cenowymi, których rozwiązanie może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego?

 Odpowiedź:

 Zamawiający nie posiada zawartych umów, o których mowa w pytaniu.

 

Zapytanie nr 22:

 Czy jest możliwe podpisanie umów drogą korespondencyjną?

 Odpowiedź:

 Jak dla zapytania nr 3

 

Zapytanie nr 23:

 Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

 - nazwa i adres firmy;

 - opis punktu poboru;

 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);

 - grupa taryfowa (obecna i nowa);

 - moc umowna;

 - planowane roczne zużycie energii;

 - numer licznika;

 - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

 - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

 - numer aktualnie obowiązującej umowy;

 - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;

 - numer ewidencyjny;

 - numer PPE.

 W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy.

 Odpowiedź:

 Jak dla zapytania nr 10

 

Zapytanie nr 24:

 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo oraz niezbędne dokumenty (KRS, NIP, REGON) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

 Odpowiedź:

 Tak.

 

Zapytanie nr 25:

 Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela (Wykonawcy), iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy (Zamawiającego). W związku z powyższym prosimy o zmianę części zapisu w § 7 ust. 4 lit. 2) Załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa…” na: „Dniem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.”

 Odpowiedź:

 Jak dla zapytania nr 12

 

Zapytanie nr 26:

 Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę, skutkującą wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych, Wykonawca zwraca się z wnioskiem
o uwzględnienie w SIWZ zapisu precyzyjne określającego wytyczne, które powinny być uwzględnione przy kalkulowaniu cen ofertowych, tj. „Ceny jednostkowe określone w ofercie ulegną zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane
z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami,
od ich wejścia w życie zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do Umowy”.

 Odpowiedź:

 Sprawę reguluje § 6 projektu umowy.

 

Zapytanie nr 27:

 Czy Zamawiający ustalając termin rozpoczęcia sprzedaży na 01.05.2014 r., uwzględnił poniesienie kosztów z tytułu sprzedaży rezerwowej?

 Informujemy, iż termin rozpoczęcia sprzedaży 01.05.2014 r. nie będzie możliwy z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy. Informujemy, że po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy Prawo energetyczne wymagane jest zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w terminach określonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD). Zgodnie z IRiESD, w przypadku pierwszej i kolejnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, nowy sprzedawca ma obowiązek poinformować lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wyprzedzeniem 21-dniowym
o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe, na termin składania ofert przypadający na 10.04.2014 r. oraz na fakt, iż zawarcie umów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zakończenie procedury zmiany sprzedawcy, a tym samym wejście w życie umowy jest niemożliwe z dniem 01.05.2014 r.

 Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o dokonanie zmiany w roz. 4 SIWZ, w Załączniku nr 1
do SIWZ „Formularz Ofertowy” oraz w § 8 ust. 4 Załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa…” w zakresie terminu rozpoczęcia zamówienia na 01.06.2014 r.

 Odpowiedź:

 Koszty sprzedaży rezerwowej są wyłącznie sprawą Zamawiającego i podlegają uregulowaniu w umowie dystrybucyjnej.