Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.4.2014 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź:

Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.1 SIWZ procedura zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz kolejny.

Dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.2 SIWZ procedura zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz pierwszy.

Zapytanie nr 2:

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B21 są lub będą dostosowane do zasady TPA (tj. sprzedaży energii na zasadach rynkowych) przed terminem realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w grudniu 2012 r. zmodernizował pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej dla punktu poboru określonego w pkt. 3.2.1 SIWZ wg projektu uzgodnionego z Tauron Dystrybucja, dostosowując go do IRiESD Tauron. Energię elektryczną dla tej lokalizacji dostarcza obecnie wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.