OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Na finansowanie przedmiotowego zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto 153 504, 00 zł

2. Wybrano ofertę Nr 4 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:

„PETROL” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90,

55-080 Kąty Wrocławskie
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 148 515, 12 zł- 100 punktów

słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset piętnaście zł 12/100

Wykaz pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich oceną

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Uzyskana liczba punktów

1

BORIM Sp. z o. o.

ul. Bielska 50,

43-200 Pszczyna

  

150 249, 79 zł

98, 84

2

FH-U „FEL-TANK” Felicjan Kawik

ul. Boczna 6,

44-240 Żory

  

148 729, 80 zł

99, 85

3

„Arge Paliwa” Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22A,

30-552 Kraków

 

149 405, 40 zł

99, 40

3. Podczas przeprowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

4. W trakcie przeprowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden

   Wykonawca .

Komendant Miejski

PSP w Bielsku-Białej

                                                                                                        

   / - /

st. bryg. mgr inż. Adam CAPUTA