Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem nr MT.2370.15.13 na dostawę energii elektrycznej dla KM PSP Bielsko-Biała oraz wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
Czy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zasad TPA?

Nasz komentarz:
W przypadku gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie jest dostosowany do zasad TPA nie będzie możliwe rozdzielenie obecnej umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiedź:
Zamawiający w grudniu 2012 r. zmodernizował pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wg projektu uzgodnionego z Tauron Dystrybucja, dostosowując go do IRiESD Tauron.

 

Zapytanie nr 2:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt Umowy” §4 ust. 2.

Nasz komentarz:
Wykonawca informuje, że zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie jakościowych standardów obsługi. Jednocześnie informujemy, że prawo do upustów przysługuje Zamawiającemu w związku z realizacją umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Propozycja zmian:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zwrotu „lub upustów”.

Odpowiedź:
Zamawiający w § 4 ust.2 umowy wykreśla zwrot „lub upustów”

 

Zapytanie nr 3:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt Umowy” §6 ust. 2.

Nasz komentarz:
Wykonawca informuje, że nie ma wpływu na wysokość stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, które regulowane są przez Ustawodawcę.

Propozycja zmian:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację umowy.”

Odpowiedź:
Zmienia się treść  § 6 ust.2 , który po zmianie otrzymuje  brzmienie: „Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku akcyzowego oraz w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację umowy.”

 

Zapytanie nr 4:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt Umowy” §7 ust. 3

Nasz komentarz:
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności. Zgodnie
z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tą reguluje także art. 19 ust.13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)” . Ponadto ustalenie terminu płatności od daty doręczenia faktur będzie rodziło trudności związane z określeniem terminu, w którym zostały doręczone faktury i od jakiego dnia ma zostać liczony termin zapłaty.

Propozycja zmian:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„Terminem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §7 ust.3 umowy.

 

Zapytanie nr 5:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt Umowy” §7 ust. 4

Nasz komentarz:
Wykonawca informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obyczajem w obrocie gospodarczym terminem na rozpatrzenie reklamacji jest termin 14 dniowy.

Propozycja zmian:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.”

Odpowiedź:
W § 7 ust.4 zdanie  końcowe zostaje zmienione i otrzymuje brzmienie: „ Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.”

 

Zapytanie nr 6:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt Umowy” §7 ust. 5 pkt. 2

Nasz komentarz:
Wykonawca informuje, że ustalenie terminu płatności – 30 dni od daty przyjęcia faktury będzie rodziło problemy z określeniem terminu kiedy faktura VAT za sprzedaż energii elektrycznej będzie przyjęta przez Zamawiającego.

Propozycja zmian:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„Zapłata należności za dostarczoną energię następować będzie przelewem na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź:
Zmienia się treść  § 7 ust.5 pkt.2) , który po zmianie otrzymuje  brzmienie: „Zapłata należności za dostarczoną energię następować będzie przelewem na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na każdej z faktur numer niniejszej umowy.

 

Zapytanie nr 7:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt Umowy” §8 ust. 1

Nasz komentarz:
Wykonawca uprzejmie informuje, że sprzedaż energii elektrycznej może rozpocząć się po rozwiązaniu aktualnie obowiązującej umowy oraz po dokonaniu zgłoszenia do OSD nowej umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz zawarciu umów dystrybucyjnych.

Propozycja zmian:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii  z dniem 01.05.2013r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych.”

Odpowiedź:
Zmienia się treść  § 8 ust.1, który po zmianie otrzymuje  brzmienie:„Umowa wchodzi w życie   z dniem 01.05.2013r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą.”
Zmienia się treść  § 8 ust.2, który po zmianie otrzymuje  brzmienie: „Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych.”


Zapytanie nr 8:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod FPP
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy

Odpowiedź:
Zamawiający przekaże wymagane dane nie zamieszczone w SIWZ.

 

Zapytanie nr 9:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy takie jak:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej    oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź:
Zamawiający przekaże wymagane dokumenty.

 

Zapytanie nr 10:
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dla punktu poboru, który jest przedmiotem przetargu, nie korzysta z ofert promocyjnych czy lojalnościowych.