Drukuj
PDF
07
Mar

MT.2370.15.13 - Dostawa energii elektrycznej

Wpisany przez Ryszard Somerlik, 07 marca 2013.

Informujemy, że rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)  zwanej dalej Pzp na dostawę energii elektrycznej /CPV 09310000-5/.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), w szacunkowej ilości 250 MWh dla obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 w Bielsku-Białej,  na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Określona powyżej ilość energii może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb o +/- 20%.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, ul. Leszczyńska 43 Wydział Kwatermistrzowski I piętro pok. 125 w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym złożeniu wniosku.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie można pobrać ze strony internetowej  www.straz.bielsko.pl

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej oraz częściowej.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę winien: a) w zakresie sytuacji finansowej - znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; b) w zakresie potencjału kadrowego - mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel mogący sprostać wymaganiom Zamawiającego, c) w zakresie potencjału technicznego i doświadczenia zawodowego: posiadać potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, d) być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym w przedmiocie niniejszego zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna koncesja na sprzedaż energii elektrycznej.
2) Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 Pzp oraz oświadczenie w trybie art 24 Pzp.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków analizując złożone przez Wykonawców oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

6. Kryteria oceny oferty: 100%  cena

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Osobami  uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:   Grzegorz Szlósarczyk tel. 33 812 22 33 w. 126 oraz  Wojciech Kąkol tel. 33 812 22 33 w. 125, w godzinach od 11.00 do 13.00, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Miejsce składania ofert – Sekretariat Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej , ul. Leszczyńska 43 do dnia 18.03.2013 r. godz. 8.30.
Oferty zostaną otwarte w dniu 18.03.2013 r. o godz. 9.00 w świetlicy KM PSP, ul. Leszczyńska 43 III piętro pok. nr 302.  

10. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

11. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

12. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP w dniu 07.03.2013 r. pod nr 93328-2013.


Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku Białej
ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko- Biała, woj. śląskie

tel. +48 33 812 22 33 - Sekretariat
tel. +48 33 812 60 65, +48 33 812 60 66
tel. +48 33 816 54 14, +48 33 811 38 46
fax: +48 33 812 20 64
fax: +48 33 822 83 10 - Stanowisko Kierowania
e-mail Sekretariat:
e-mail:

adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /kmpspbielsko/SkrytkaESP

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, zobacz nasza polityke prywatnosci. Polityka prywatnosci.

Nie pokazuj mi wiecej tego komunikatu:

EU Cookie Directive Module Information