Cztery zastępy straży pożarnej gasiły wczoraj wieczorem pożar, który powstał w piwnicy budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia z okien budynku mieszkalnego wydobywał się gęsty czarny dym. Mieszkańcy domu ewakuowali się przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Ponieważ drzwi do kotłowni były zamknięte pożar ograniczył się tylko do jednego pomieszczenia. Po ugaszeniu pożaru pomieszczenia piwniczne sprawdzono kamerą termowizyjną, celem wyeliminowania zarzewi ognia – których nie stwierdzono. Z pomieszczenia wyniesiono częściowo spalone meble oraz rzeczy zgromadzone w pomieszczeniu kotłowni: kosiarkę, narzędzia, rowery, itp. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia w okolicy pieca centralnego ogrzewania.

Rozpoczynający się okres grzewczy jest czasem, w którym często słyszymy o pożarach czy zagrożeniach pożarowych od urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Wzrastające w tym okresie niebezpieczeństwo powstania pożaru jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń oraz z zaniedbań samych użytkowników. Często „zapominamy” o wykonaniu przeglądów i czyszczeniu przewodów kominowych oraz o właściwym składowaniu materiałów palnych w pomieszczeniach, w których znajdują się piece.

Przeglądy oraz czyszczenie przewodów kominowych mają na celu sprawdzenie stanu technicznego przewodu, utrzymanie odpowiedniego ciągu kominowego (drożności), właściwego podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów, usunięcie materiałów palnych (sadzy), które powstają w procesie spalania i osadzają się na ścianach kominów tworząc potencjalne źródło pożaru a jednocześnie zmniejszają powierzchnię przekroju komina.

Obowiązki dotyczące wykonywania przeglądów oraz czyszczenia przewodów kominowych wynikają wprost z przepisów prawa. Art. 62 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego mówi o konieczności przeglądów przewodów kominowych co najmniej raz w roku, które przeprowadza mistrz kominiarski zaś rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 34 określa częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z tych przewodów.

Zgodnie z tym przepisem w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1. co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
2. co najmniej raz na 3 miesiące od palenisk opalanych paliwem stałym.
3. co najmniej raz na 6 miesięcy od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
4. co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.